Dementia Care Mapping

DCM-metoden, Dementia Care Mapping, er udviklet af den nu afdøde psykolog Tom Kitwood fra Bradford University i England. På universitetet arbejder Bradford Dementia Group til stadighed på at videreudvikle metoden. Læs mere på deres hjemmeside (på engelsk)

DCM er en metode, der sætter fokus på det, der sker i selve kerneydelsen, nemlig kvaliteten af den omsorgsrelation, der er mellem borger og personale. Metoden omfatter detaljerede og systematiske observationer af, hvad der foregår eller ikke foregår mellem borgere og personale i fællesrum på for eksempel plejehjem, i demensenheder og dagcentre.

Observationsresultaterne kortlægger blandt andet:

  • Omsorgskvaliteten i forhold til hver enkel borger
  • Fordelingen af omsorgen blandt borgerne
  • Karakteristika ved omsorgskulturen
  • Omsorgskvaliteten generelt.

Endvidere indeholder metoden standardiserede mål for omsorgskvaliteten, hvilket gør den velegnet som generelt redskab til kvalitetssikring og udvikling af omsorgen. Endelig omfatter metoden en grundig tilbagemelding til personalet, og den indebærer også, at personale og observatør samarbejder om at opstille og iværksætte handleplaner til forbedring af omsorgskvaliteten.

Hvad bygger metoden på

Metoden er udviklet på baggrund af studier af omsorg til mennesker, som har demens. Tom Kitwood's grundantagelse er, at kvaliteten af den omsorg, som personalet yder, har en afgørende betydning for, hvordan det enkelte menneskes demens udvikler sig. Han har identificeret 17 områder, som kan medføre en hurtigere udvikling af demensen (han kalder dette 'ondartet socialpsykologi'). Ligeledes har han opstillet, hvad personalet skal kunne for at yde en omsorg, som er identitetsbevarende og skabende (han kalder dette ‘økologisk’ eller personcentreret omsorg), samt hvad en organisation skal indeholde for at give personalet mulighed for at yde denne personcentrerede omsorg.

Omsorgsopgaven anskues som langt mere end det at opfylde basale fysiske behov; det drejer sig om at have opmærksomheden rettet mod hele mennesket, om at sætte den enkelte i stand til at få størst muligt udbytte af sine ressourcer; at forblive et selvstændigt, socialt menneske og bevare sin identitet.

Hvad omfatter DCM-metoden?

DCM-metoden omfatter observationer af omsorgsprocessen i fællesrum på fx plejehjem og dagcentre. De data, der registreres for personer med demens, omfatter:

Kodning af handlekategorier. Disse opsummerer hvad en person har foretaget sig (eller ikke foretaget sig) i løbet af en længere periode opdelt i registreringer for hvert femte minut. Der nedskrives for hver 5 minutters periode et bogstav til beskrivelse af handlekategorien, der kombineres med et tal, der angiver hvilken oplevelse af humør og engagement vedkommende har givet udtryk for verbalt eller non-verbalt.

De data, der registreres hos personalet omfatter:

Kodning af negative hændelser (personnedgørelse). Her registreres episoder, hvor omsorgen ikke tager udgangspunkt i den enkelte persons identitet, ressourcer og mulighed for at handle som et selvstændigt og socialt menneske; for eksempel ved at nedvurdere eller ydmyge personen med demens.

Kodning af positive hændelser. Her registreres alle episoder af god omsorgspraksis.

Den samtidige brug af disse fire kategorier giver et omfattende og detaljeret overblik over nøgleaspekter af omsorgsprocessen, og især den betydning denne har for den enkelte persons livskvalitet.

Hvad kan DCM-metoden bruges til?

DCM-metoden er frem for alt et redskab til at vurdere kvaliteten af omsorgen for mennesker, der har demens, og et redskab til at skabe forandringer i omsorgspraksis. Den grundlæggende idé er, at observatøren giver en grundig tilbagemelding til omsorgspersonalet og samarbejder med dem om at opstille og iværksætte handleplaner til forbedring af omsorgskvaliteten.

Læs om DCM-uddannelsen